Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kluki
Menu góra
Strona startowa Informacje Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach, bieżące, menu 1047 - BIP - Gmina Kluki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach

Adres:
97-415 KLUKI
Nr kier: 044; tel. bezp.: (044)631 50 37
Adres e-mail: gopskluki@poczta.onet.pl
Kluki, Powiat bełchatowski, woj. łódzkie
NIP: 769-19-52-361, REGON: 590759191

Godziny otwarcia
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 8:00 - 16:00
wtorek - 9:00- 17:00

Więcej o nas
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004 roku).

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Nasi użytkownicy
Klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach są:
osoby i rodziny niezaradne życiowo, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, ludzie starsi, dzieci i młodzież, bezdomni, rodziny i osoby dotknięte problemem alkoholowym, osoby opuszczające zakłady karne, ofiary klęsk żywiołowych, rodziny zagrożone demoralizacją i patologią.

Anna Mróz - Kierownik

Czym się zajmujemy

Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczace funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 2. Praca socjalna
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 5. Rrealizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

 1. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.
 2. Udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu.
 7. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezposredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem.
 8. Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 9. Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
 10. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ośrodek realizuje także zadania zlecone gminie:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Sposoby załatwiania spraw

Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Gminy Kluki.
Zgłoszenia należy dokonywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może także dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją pisemną zgodą.
Pomoc społeczna może być też udzielona z urzędu.

O pomoc finansową mogą starać się osoby i rodziny,które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004).
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarujacej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy, niz określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek okresowy lub specjalny zasiłek celowy.

Przyznanie pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej sie o pomoc.
Należy przedstawić dokumenty potwierdzajace osiagane dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego, niezbędne do przyznania pomocy i udokumentowania określonej sytuacji życiowej.
Wymagane dokumenty to, np.:

 1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) z miesiaca poprzedzajacego złożenie wniosku o pomoc.W przypadku utraty dochodu, z miesiaca, w którym wniosek został złożony.
 2. Osoba prowadzaca działalność gospodarczą - za dochód przyjmuje się wysokość podana w oświadczeniu, potwierdzonym przez Urząd Skarbowy.
 3. Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub decyzja o zaliczeniu do bezrobotnych bez prawa do zasiłku i karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w Urzędzie Prcy.
 4. Emeryt, rencista - odcinek emerytury lub renty z miesiaca poprzedzajacego złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

Dodatkowe dokumenty to, np.:

 1. Osoba niepełnosprawna - orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i zatrudnienia lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Osoba przewlekle chora - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 3. Inne zaświadczenia o ponoszonych stałych lub jednorazowych obciążeniach, np. wydatki na leki i leczenie, opłaty administracyjne, alimenty i inne.

Przeprowadzenie wywiadu, skompletowanie niezbędnej dokumentcji prowadzi do wydania decyzji dotyczącej formy i rodzaju udzielonej pomocy. W zalezności od oczekiwań, stwierdzonych potrzeb i mozliwości Ośrodka, może to być pomoc w postaci:

 1. Schronienie - udzielenie schronienia nastepuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach.
 2. Posiłek - pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.4, ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
 3. Ubranie - przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebujacej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
 4. Usługi opiekuńcze - przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przysługują również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
 5. Zasiłek stały przysługuje:
  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Zasiłek stały ustala się w wysokości:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobe w rodzinie.Wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa od kwoty zasiłku stałego (418,00 zł), a minimalna wysokość zasiłku wynosi 30,00 zł.
 6. Zasiłek celowy - może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na:
  • pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia,
  • remontu mieszkania,
  • opału i odzieży,
  • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,
  • kosztów pogrzebu.

  Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.
  W szczególnioe uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w art.8, ust.1 może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek celowy.

Poza realizacją świadczeń pomocy społecznej Ośrodek wypłaca także świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr228, poz.2255 z późniejszymi zmianami).

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI:
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

W okresie od 1 maj 2004 roku do 31 sierpień 2005 roku zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód uzyskany w 2002 roku, w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód uzyskany w 2002 roku, w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastepczej,
 2. pozostaje w związku małżeńskim.

NIE PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY NA MAŁŻONKA!!!

Od 1 maja 2004 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • na pierwsze i drugie dziecko - 43,00 zł,
 • na trzecie dziecko - 53,00 zł,
 • na czwarte i kolejne dziecko - 66,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 500 zł;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - miesięcznie w wysokości 400 zł, nie dłużej niż przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych,
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.Osoba ubiegająca sie o dodatek nie otrzyma go jeśli:
  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • pracuje w okresie korzystania z urlopu (chodzi o pracę zarobkową),
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
  Dodatek nie przysługuje również jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.;
 3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania- miesięcznie przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia w wysokości 400 zł. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia utracenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli termin ten przekroczymy pomoc nie zostanie przyznana. Dodatku nie udziela się również, jeśli osoba ubiegająca się nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Prawo do wypłaty dodatku (już przyznanego) zostaje zawieszone w momencie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Prawo to, po utracie pracy może zostać przywrócone, jeśli utrata pracy nie nastąpiła z winy pracownika, osoba zainteresowana nie uzyskała uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, a wniosek w sprawie przywrócenia dodatku został zgłoszony w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.Opisanego dodatku nie można łączyć z: rentą socjalną, emeryturą lub rentą albo świadczeniem pielęgnacyjnym;
 4. samotnego wychowywania dziecka - miesięcznie w wysokości 170 zł, a na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 250 zł. Wsparcie nie jest przyznawane, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub renty. UWAGA: Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka. Podana tu definicja samotnego wychowywania dziecka odnosi się również do opisanego wcześniej zasiłku z tytułu z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (...).;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • w kwocie 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo we wrześniu, w wysokości 90 zł na dziecko.;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - miesięcznie od września do czerwca w wysokości 40 zł na dojazd, 80 zł - zamieszkanie.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:
Świadczeniami opiekuńczymi są:

 1. zasiłek pielęgnacyjny,
 2. świadczenie pielęgnacyjne.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przysługuje:

 • dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
 • osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
 • osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.UWAGA:Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o którą mogą ubiegać się osoby nie spełniające kryteriów dochodowych. Oznacza to, że adresatami zasiłku są nie tylko osoby/rodziny znajdujące się w gorszej sytuacji materialno-bytowej, ale wszyscy - po spełnieniu opisanych powyżej warunków.Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 144 zł miesięcznie.Zasiłku nie otrzyma osoba:
 • uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
 • przebywająca w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (finansowanej/współfinansowanej z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia) albo w rodzinie zastępczej.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecko (do ukończenia 16 roku życia) legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Powyższe wskazania wymienia artykuł 6b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).Świadczenie otrzymuje matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego z ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz: "Kryterium dochodowe").

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane:

 • jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub renty socjalnej,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Ośrodka.

Metryka

sporządzono
2012-02-01 przez
udostępniono
2012-02-01 01:00 przez Administrator BIP
zmodyfikowano
2017-01-27 17:05 przez Administrator BIP
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1554
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.